Data aktualizacji 02.12.2015

Osoby, które rozpoczęły i podpisały umowę w miesiącu grudniu 2014 są zobowiązane przedstawić zaświadczenie o niezaleganiu z US oraz ZUS.
Proszę o pobranie w/w zaświadczeń w terminie dopiero po dacie rozpoczęcia działalności gospodarczej.
W razie pytań proszę o kontakt pod nr telefonu 519 323 389
Informujemy również, że od 14 grudnia planujemy kolejne wizyty monitorujące.

Data aktualizacji 30.11.2015

Informujemy, iż w miesiącu listopadzie udało nam się przeprowadzić 39 wizyt monitorujących. O kolejnych spotkaniach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Data aktualizacji 18.11.2015

Informujemy, iż w miesiącu listopadzie rozpoczynamy wizyty monitorujące wszystkich rozpoczętych w ramach projektu działalności. O terminach i godzinach będziemy Państwa informować telefonicznie.

Data aktualizacji 09.11.2015

W miesiącu listopadzie wypłacimy wsparcie pomostowe przedłużone wraz z zaległą transzą oraz teraźniejszą. Za przerwę w wypłatach przepraszamy.

Data aktualizacji 29.10.2015

Informujemy, iż w miesiącu październiku nie wypłacimy kolejnej transzy wsparcia przedłużonego pomostowego. Za utrudnienia przepraszamy.

Data aktualizacji 13.10.2015

Informujemy, że w miesiącu październiku będą opóźnienia w wypłacie przedłużonego wsparcia pomostowego. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Data aktualizacji 23.09.2015

Zespół projektu odbył dwie ostatnie wizyty monitorujące. Prowadzącym działalność gospodarczą życzymy dalszych sukcesów.

Data aktualizacji 10.09.2015

Informujemy, iż wypłaciliśmy kolejną transzę przedłużonego wsparcia pomostowego.

Data aktualizacji 28.08.2015

Informujemy, iż w miesiącu październiku odbędą się ostatnie dwie kontrole monitorujące.

Data aktualizacji 04.08.2015

Miło nam poinformować, że po wizytach monitorujących oraz rozmowach telefonicznych większość działalności przynosi zyski i rozwija się w dobrym kierunku. Zespół projektu życzy owocnej pracy i kolejnych sukcesów.

Data aktualizacji 28.07.2015

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż zbliżamy się do końca wszystkich kontroli związanych z wydatkowaniem jednorazowej dotacji inwestycyjnej.
Życzymy sukcesów w prowadzonych działalnościach.

Data aktualizacji 03.07.2015

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż firma Consultor Sp. z o. o. na bieżąco kontroluje wydatkowanie przez Państwa środków związanych z jednorazową dotacją inwestycyjną. Wszystkim Beneficjentom, którzy prawidłowo wydatkują środki, zgodnie z założeniami Biznesplanu zostaje wypłacona transza 20% kwoty otrzymanej dotacji.

Data aktualizacji 22.06.2015

Szanowni Państwo,
Firma Consultor Sp. z o.o. uzyskała akceptację wyników prac Komisji Oceny Wniosków (KOW) dotyczącą przyznawania przedłużonego wsparcia pomostowego. W związku z tym firma Consultor Sp. z o. o. zamieszcza poniżej listę osób rekomendowanych do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego.

Lista uczestników

Zapraszamy do podpisania Aneksu do umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego do Biura Projektu w Głubczycach na ul. Wodną 7, zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (paragraf 8, punkt 6).

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Data aktualizacji 12.06.2015

Szanowni Państwo,
W dniu 10.06.2015r w Biurze projektu „Samozatrudnienie naszą szansą!” miało miejsce posiedzenie Komisji Oceny Wniosków dotyczące przyznania przedłużonego wsparcia pomostowego.
Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (§ 8, numer 6) Komisja Oceny Wniosków sporządzi listę rankingową i protokół w terminie do 5 dni od zakończenia oceny. Beneficjent w ciągu 3dni od sporządzenia protokołu przekaże decyzję Komisji do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który w terminie 7 dni roboczych od jej otrzymania dokona jej weryfikacji i akceptacji.

Informujemy również, iż firma Consultor Sp. z o. o. uzyskała zgodę od Wojewódzkiego Urzędu Pracy na przeznaczenie wygenerowanych oszczędności na przedłużone wsparcie pomostowe dla dodatkowych 8 osób. Oznacza to, iż przedłużone wsparcie pomostowe otrzyma 31 Beneficjentów Pomocy.

Data aktualizacji 06.05.2015

Szanowni Państwo,
W dniach 11.05.2015 – 20.05.2015r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. Wnioski prosimy składać tylko w tych dniach, w godz. 8.00-16.00 w Biurze Projektu, ul. Wodna 7, 48-100 Głubczyce.

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Przedłużone wsparcie pomostowe przeznaczone jest dla 23 Beneficjentów w kwocie 800zł na okres 6 miesięcy.

Niezłożenie Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia finansowego w wyznaczonym terminie, oznacza rezygnację Beneficjenta pomocy z ubiegania się o przyznanie przedłużonego wsparcia finansowego. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru nie będą brane pod uwagę. Ponadto, Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego niezawierające wymaganych załączników zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej.
W związku z powyższym prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (paragraf 8).

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Zwracamy uwagę na:
- Koszty niskiego ZUS od 1.04.2015r. wynoszą dokładnie 446,20 (Prosimy nie zaokrąglać kwoty)
- wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach
- Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego jest tożsamy z katalogiem wydatków określonych w § 7 ust. 2 (podstawowego wsparcia)
- Do Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego należy dołączyć następujące załączniki:
1) aktualne zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (z ZUS) oraz
2) aktualne zaświadczeni/oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (z Urzędu Skarbowego),
3) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych (Załącznik nr 5 niniejszego Regulaminu), lub zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, (Należy dołączyć zaświadczenia z JDI oraz podstawowego wsparcia podstawowego, bądź w oświadczeniu podać kwoty z owych zaświadczeń)
4) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 6 niniejszego Regulaminu)-(uzupełniony, jak w przypadku podstawowego wsparcia pomostowego).
5) oświadczenie o nieskorzystaniu przez Beneficjenta pomocy równolegle z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach PO KL(Załącznik nr 19 niniejszego Regulaminu).

Załączniki:
Załącznik nr 5: Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
Załącznik nr 6: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o de minimis
Załącznik nr 19: Oświadczenie o niekorzystaniu z innego wsparcia

- Załączniki wymienione w § 8 ust. 4 punkt c) Regulaminu należy złożyć zgodnie z formą określoną w niniejszym Regulaminie, zgodnie z Kartą oceny formalnej (załącznik nr 9 niniejszego Regulaminu).

Karta oceny formalnej

W związku z zapisami karty oceny formalnej do Wniosku należy dołączyć także:
- Kopie umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego

Data aktualizacji 13.04.2015

Szanowni Państwo,
Firma Consultor Sp. z o.o. uzyskała akceptację wyników prac Komisji Oceny Wniosków (KOW) dotyczącą przyznawania podstawowego wsparcia pomostowego dla jednego z Beneficjentów. W związku z tym firma Consultor Sp. z o. o. zamieszcza poniżej zaktualizowaną listę osób rekomendowanych do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego.

Lista uczestników projektu „Samozatrudnienie naszą szansą!” wraz ze wskazaniem wniosków wyłonionych do przyznania podstawowego finansowego wsparcia pomostowego

Zapraszamy do podpisania Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego do Biura Projektu w Głubczycach na ul. Wodną 7, zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (paragraf 7, punkt 6).

Data aktualizacji 16.03.2015

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż od dnia 17.03.2015 do dnia 20.03.2015 do godz. 16:00 prowadzony będzie nabór dla jednego z Beneficjentów Pomocy wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Wniosek prosimy składać w biurze projektu „Samozatrudnienie naszą szansą!” w Głubczycach przy ul. Wodnej 7.

Data aktualizacji 11.03.2015

Szanowni Państwo,
Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (paragraf 7, punkt 6, litera f)przed wypłatą drugiej transzy dotacji wsparcia pomostowego Beneficjent Pomocy musi udokumentować powstanie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
W związku z powyższym do dnia 08.04.2015r prosimy o przesyłanie na adres e-mail: snsrozliczenia@consultor.pl Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS.
Prosimy, aby w tytule e-mail wpisać nazwę firmy, a plik zatytułować numerem umowy.

Data aktualizacji 25.02.2015

Szanowni Państwo,
W dniu 25.02.2014 firma Consultor Sp. z o.o. uzyskała akceptację wyników prac Komisji Oceny Wniosków (KOW) dotyczącą przyznawania podstawowego wsparcia pomostowego. W związku z tym firma Consultor Sp. z o. o. zamieszcza poniżej listę osób rekomendowanych do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego.

Lista uczestników projektu „Samozatrudnienie naszą szansą!” wraz ze wskazaniem wniosków wyłonionych do przyznania podstawowego finansowego wsparcia pomostowego

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wszyscy Beneficjenci w terminie nie dłuższym niż 5 dni zostaną poinformowani o decyzji Komisji.

Zapraszamy wszystkich do podpisania Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego do Biura Projektu w Głubczycach na ul. Wodną 7, zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (paragraf 7, punkt 6).

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny!

Data aktualizacji 20.02.2015

Szanowni Państwo,
Poniżej zamieszczamy zaktualizowaną listę rankingową.

Lista rankingowa

Informujemy, iż niebawem na stronie pojawią się informację dotyczące podpisywania Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. Prosimy o śledzenie strony internetowej!

Data aktualizacji 13.02.2015

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w dniu 12.02.2015 r. w biurze projektu „Samozatrudnienie naszą szansą!” w Głubczycach przy ul. Wodnej 7 zakończyło się posiedzenie Komisji Oceniającej Wniosków dotyczący oceny merytorycznej wniosków o przyznanie podstawowego finansowego wsparcia pomostowego. Ocenie poddanych zostało 59 wniosków.

Zgodnie z regulaminem (§ 7, numer 6) Komisja Oceny Wniosków sporządzi listę osób wyłonionych do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego i protokół w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia oceny. Beneficjent w ciągu 3dni roboczych od sporządzenia protokołu przekaże decyzję Komisji do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który w terminie do 7 dni roboczych od jej otrzymania dokona jej weryfikacji i akceptacji.

Data aktualizacji 02.02.2015

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż nabór składania wniosków o podstawowe finansowe wsparcie pomostowe zostaje przedłużony do dnia 03.02.2015r do godz. 16.00.

Wnioski prosimy składać w biurze projektu „Samozatrudnienie naszą szansą!” w Głubczycach przy ul. Wodnej 7.

Data aktualizacji 28.01.2015

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż od dnia 29.01.2015 do dnia 02.02.2015 do godz. 16:00 prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Podstawowe wsparcie pomostowe mogą uzyskać osoby, które założyły już działalność gospodarczą.
Wnioski prosimy składać w biurze projektu „Samozatrudnienie naszą szansą!” w Głubczycach przy ul. Wodnej 7.

Data aktualizacji 20.01.2015

Szanowni Państwo,
UWAGA! Nastąpiła zmiana we wzorze formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (formularz nr 6).

Proszę o sprawdzenie, czy dobry formularz dołączyli Państwo do dokumentów potrzebnych przy składaniu wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe.

Formularz został zaktualizowany w komplecie dokumentów do pobrania, ale dla pewności poniżej zamieszczamy poprawny wzór dokumentu który należy wypełniać.

  Poprawny wzór formularza nr 6

Data aktualizacji 16.01.2015

Szanowni Państwo,
W najbliższych dniach, na stronie projektu pojawi się informacja na temat dokładnych terminów. naboru wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego .

Aby ubiegać się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy złożyć wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (do pobrania tutaj). Do niniejszego wniosku załącza się następujące dokumenty:
1) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych (załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków), lub
2) zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy, w roku podatkowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
3) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków), zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2013r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, (Duża tabela zostaje nie wypełniona, wpisują Państwo „kreski”, „nie dotyczy”, bądź przekreślają „Z”.
4) oświadczenie o nieskorzystaniu przez Beneficjenta pomocy równolegle z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach PO KL, na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Załącznik nr 19 do Regulaminu przyznawania środków).

Wszystkie dokumenty można pobrać tutaj

UWAGA!!!! Przed złożeniem Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zasadnym jest dokonanie przez Beneficjenta pomocy weryfikacji jego zgodności z wymogami określonymi w Karcie oceny formalnej (Załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości).
- Wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami należy złożyć w dwóch egzemplarzach.
- Proszę pamiętać, aby kopię dokumentów były potwierdzone za zgodność z oryginałem
- W przypadku, gdy któryś z punktów nie może być opisany przez Beneficjenta Pomocy należy wpisać „nie dotyczy”.
- Dokumenty należy własnoręcznie podpisać, ponumerować ich strony łącznie z załącznikami, trwale spiąć.

UWAGA!!!! Przypominamy, iż do wydatków kwalifikowanych w ramach finansowego wsparcia pomostowego zaliczają się tylko:
- koszty ZUS, w tym składka na ubezpieczenie zdrowotne, składka na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe), składka na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne),
- koszty administracyjne: opłata za czynsz (tylko w przypadku posiadania umowy czynszu/wynajmu/dzierżawy), opłaty za wynajem lub dzierżawę (tylko w przypadku posiadania umowy wynajmu lub dzierżawy) pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, opłata za dzierżawę maszyn i urządzeń (z wyłączeniem leasingu i wynajmu pojazdów),
- koszty eksploatacji pomieszczeń: opłata za energię elektryczną, gazową, opłata za ogrzewanie energią cieplną, opłata za wodę i ścieki, koszty wywozu nieczystości stałych (umowa na firmę), podatek od nieruchomości od zajmowanej powierzchni budynku na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej,
- koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych: koszty przesyłek pocztowych, koszty przelewów dokonane w Urzędzie Pocztowym, kolportaż reklam i ulotek dotyczących działalności firmy, zakup znaczków pocztowych, koszty abonamentu telefonicznego i rozmów, koszt opłat za użytkowanie łącza internetowego,
- koszty usług księgowych (zlecenie obsługi księgowej firmy),
- koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- koszty usług prawnych
- koszty środków czystości i innych materiałów związanych z utrzymaniem czystości pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- koszty materiałów eksploatacyjnych i biurowych tj. papieru do drukarki, tonerów kopert, segregatorów, itp.

UWAGA! - paliwo – jest kosztem niekwalifikowalnym

Prosimy o zapoznanie się Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, w szczególności z paragrafem 7, w którym zostały opisane wszelkie niezbędne informacje dotyczące podstawowego wsparcia pomostowego.

Data aktualizacji 13.01.2015

Szanowni Państwo,
W dniu 12.12.2014 firma Consultor Sp. z o.o. uzyskała akceptację wyników prac Komisji Oceny Wniosków (KOW). W związku z tym firma Consultor Sp. z o. o. zamieszcza poniżej ostateczną listę rankingową.

  Ostateczna lista rankingowa

Wnioski złożone przez osoby znajdujące się na liście rankingowej od miejsca 1 do miejsca 60 rekomendowane są do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

Pozostałe osoby (znajdujące się na miejscu od 61 do 62) nie są rekomendowane do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Znajdują się one jednak na liście rezerwowej zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (paragraf 4, punkt 8, litera k).”

Informujemy, iż podjęta decyzja w tym zakresie jest wiążąca i ostateczna.

Wszyscy uczestnicy, którzy składali odwołania zostaną powiadomieni drogą poczty elektronicznej i tradycyjnej.

Data aktualizacji 09.01.2015

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż niebawem ogłosimy termin składania wniosków na podstawowe wsparcie pomostowe.
Prosimy zatem, aby Państwo zaczęli przygotowywać dokumenty (zgodnie z Regulaminem umieszczonym na stronie projektu „Samozatrudnienie naszą szansą!).

Data aktualizacji 23.12.2014

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 22.12.2014 r. w biurze projektu „Samozatrudnienie naszą szansą!” w Głubczycach przy ul. Wodnej 7 miało miejsce posiedzenie Komisji Oceniającej Wniosków dotyczący procedury odwoławczej. Ocenie poddanych zostało 10 wniosków.

Zgodnie z regulaminem (§ 4, numer 8, litera c i e) Komisja Oceny Wniosków sporządzi listę rankingową i protokół w terminie 7 dni roboczych od zakończenia oceny. Beneficjent w ciągu 3dni roboczych od sporządzenia protokołu przekaże decyzję Komisji do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który w terminie do 7 dni roboczych od jej otrzymania dokona jej weryfikacji i akceptacji.

Data aktualizacji 10.12.2014

Szanowni Państwo,
W dniu 09.12.2014 firma Consultor Sp. z o.o. uzyskała akceptację wyników prac Komisji Oceny Wniosków (KOW). W związku z tym firma Consultor Sp. z o. o. zamieszcza poniżej podstawową listę rankingową złożonych i ocenionych przez KOW wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

  Podstawowa lista rankingowa

Wnioski złożone przez osoby znajdujące się na podstawowej liście rankingowej od miejsca 1 do miejsca 52 (za wyjątkiem pozycji 17) rekomendowane są do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

Pozostałe osoby (znajdujące się na miejscu od 53 do 62) zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości § 4 ustęp 8 litera f) mogą składać odwołania zgodnie z obowiązującymi zapisami ww. regulaminu.

Wszystkie 52 osoby, które uzyskały dofinansowanie prosimy o kontakt. Do przyznania pozostało jeszcze 8 jednorazowych dotacji inwestycyjnych. W związku z tym zachęcamy do składania odwołań.

Wszyscy uczestnicy, którzy składali wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej zostaną powiadomieni drogą poczty elektronicznej i tradycyjnej.

Data aktualizacji 04.12.2014

W związku z licznymi pytaniami ze strony Uczestników projektu pn. „Samozatrudnienie naszą szansą!” przekazujemy informację dotycząca opóźnień w publikacji Podstawowej listy rankingowej.

Dnia 21.11.2014r. firma Consultor Sp. z o. o. wysłała do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu Protokół zamknięcia Komisji Oceny Wniosków wraz z niezbędnymi dokumentami. Z dniem 01.12.2014r. Wojewódzki Urząd Pracy przekazał pismo z zaleceniami dotyczącymi wyżej wymienionych dokumentów firmie Consultor Sp. z o. o.

W związku z tym, firma Consultor Sp. z o. o. w dniu 03.12.2014r. stosując się do zaleceń , przesłała poprawiony protokół wraz z podstawową listą rankingową do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, który wpłynął w dniu 4.12.2014 r do ww. instytucji. Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (§ 4, punkt 8, litera e) licząc od dnia 5.12.2014 firma Consultor w ciągu 7 dni roboczych otrzyma informację dotyczącą akceptacji Podstawowej listy rankingowej.

Data aktualizacji 24.11.2014

Dnia 17 listopada 2014 r. Komisja Oceny Wniosków zakończyła ocenę złożonych wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Karty oceny merytorycznej oraz podstawowa lista rankingowa została przesłana do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w celu zatwierdzenia.

Po otrzymaniu akceptacji przez w/w urząd podstawowa lista rankingowa zostanie umieszczona na stornie Internetowej. Informujemy jednocześnie, iż każdy z Uczestników zostanie indywidualnie poinformowany zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości paragraf 4 ust. 8 litera e).

Data aktualizacji 07.11.2014

W związku z zamknięciem procedury składania poprawionych / zaktualizowanych wersji wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej informujemy, iż wszystkie osoby, które zostały zobowiązane do złożenia dokumentów przedłożyły zaktualizowane wnioski w terminie.

Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie w dniach 12-17 listopada 2014 r. posiedzenia Komisji Oceny Wniosków w celu dokonania oceny merytorycznej wszystkich 63 złożonych wniosków.

Data aktualizacji 03.11.2014

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 29-31 listopada 2014 r. w biurze projektu „Samozatrudnienie naszą szansą!” w Głubczycach przy ul. Wodnej 7 miało miejsce posiedzenie Komisji Oceniającej Wnioski pod względem formalnym.

Ocenie formalnej poddane zostały wszystkie 63 wnioski. Spośród wszystkich wniosków część z nich wymaga uzupełnień (zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości paragraf 4 ust. 7 litera b).

W dniu 3.11.2014 wszyscy uczestnicy, którzy dokonali złożenia wniosków zostali poinformowani drogą mailową o wynikach oceny formalnej, a w przypadku osób których wnioski wymagają poprawy/aktualizacji poproszono o złożenie poprawionej /zaktualizowanej wersji wniosków zgodnie z niniejszym Regulaminem paragraf 4 ust. 7 lit. b).

W związku z powyższym termin składania poprawionych / zaktualizowanych wersji wniosków trwać będzie od 03.11.2014 do dnia 06.11.2014 do godz. 16:00.

Osoby, które otrzymały z wiadomość z prośbą o dokonanie uzupełnień prosimy o jak najszybsze dostarczenie zaktualizowanej wersji wniosku.

Data aktualizacji 21.10.2014

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż od dnia 21.10.2014 do dnia 28.0.2014 do godz. 16:00 prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

Uwaga!!! Do Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej muszą być dołączone wszystkie dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu), w szczególności:

  • pozwolenia na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),
  • pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

Osoby nie posiadające ww. pozwoleń, tracą możliwość dalszego uczestnictwa w projekcie.

Uwaga!!! Beneficjent pomocy (Uczestnik projektu) rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu jednorazowej dotacji inwestycyjnej, przy czym dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej co do zasady powinien być tożsamy z dniem jej rejestracji.

Data aktualizacji 20.10.2014

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w dniu 20.10.2014 odbyły się ostatnie zajęcia w ramach wsparcia szkoleniowo-doradczego. Uczestnicy odbyli w tym dniu grupowe doradztwo w formie panelu dyskusyjnego, które dotyczyło aspektów zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Zajęcia zostały przeprowadzone w czterech grupach (1 grupa w miejscowości Brzeg, 3 grupy w miejscowości Opole).

Data aktualizacji 10.10.2014

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że w dniach 06 - 08.10.2014 odbyło się doradztwo zawodowe z IPD, które miały miejsce w Opolu oraz Brzegu .

Chcemy również poinformować, że w dniach 09.10.2014 - 15.10.2014 trwają szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Utworzyliśmy 4 grupy szkoleniowe po 16 osób i jedna składa się z 17 Uczestników.

Szkolenia odbywają się w Opolu oraz Brzegu.

O dalszych etapach pakietu szkoleniowo - doradczego będziemy Państwa informować na bieżąco.Data aktualizacji 06.10.2014

Szanowni Państwo,
W dniu 3.10.2014 odbył się IV etap rekrutacji podczas, którego obradująca Komisja Rekrutacyjna dokonała powtórnej oceny merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych, kandydatów którzy zgodnie z Regulaminem rekrutacji projektu złożyli odwołania od decyzji.

W wyniku przeprowadzonych obrad i dokonania powtórnej oceny merytorycznej ww. dokumentów sporządzono ostateczną listę osób zakwalifikowanych do projektu „Samozatrudnienie naszą szansą!”. Utworzona lista rankingowa sporządzona została z podziałem na płeć.

Minimalna liczba punktów decydująca o ostatecznym zakwalifikowaniu się do projektu wynosi 89 punktów.

Ponadto, informujemy iż zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji projektu, Beneficjent utworzył listę rezerwową z podziałem na płeć, na której znajdują się jedynie osoby, które uzyskały łącznie co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów.

Data aktualizacji 30.09.2014

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż procedura odwoływania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej oceny Państwa dokumentów rekrutacyjnych zostaje przedłużona do dnia 02.10.2014 do godziny 16:00.

Data aktualizacji 26.09.2014

Szanowni Państwo,
W dniu 26.09.2014 odbył się III etap rekrutacji podczas, którego obradująca Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny merytorycznej Dokumentów rekrutacyjnych.
Oceny merytorycznej dokumentów dokonano zgodnie z zapisami § 8 Regulaminu rekrutacji projektu. W wyniku przeprowadzonych obrad i dokonanych ocen merytorycznych ww. dokumentów sporządzono wstępną listę osób zakwalifikowanych do projektu „Samozatrudnienie naszą szansą!”. Utworzona lista rankingowa sporządzona została z podziałem na płeć.
Wszystkie sporządzone opisy planowanej działalności gospodarczej cechowały się wysokim poziomem merytorycznym planowanych działalności. W związku z tym minimalna liczba punktów jaka decydowała o wstępnym zakwalifikowaniu się do projektu wynosiła 89 punktów.Data aktualizacji 25.09.2014

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że w dniach 22 - 24.09.2014 odbyły się rozmowy rekrutacyjne w związku z kolejnym etapem rekrutacji. Bardzo dziękujemy za przybycie.
Informujemy jednocześnie, że w dniu 26 września odbędzie się posiedzenie komisji rekrutacyjnej na którym Państwa dokumenty rekrutacyjne będą oceniane pod względem merytorycznym. Wyniki oceny merytorycznej zostaną umieszczone na stronie internetowej - do każdego kompletu formularza zgłoszeniowego został przypisany numer referencyjny przy którym będą umieszczone punkty, które Państwo otrzymaliście.

Data aktualizacji 18.09.2014

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 17.09.2014r., zakończyliśmy przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych. W związku z powyższym wpłynęło do Biura Projektu 197 kompletów dokumentów. Dziękujemy bardzo za złożone formularze rekrutacyjne.

Harmonogram kolejnych etapów prowadzenia procesu rekrutacji:
18.09.2014 - Etap I procesu rekrutacji - ocena formalna wszystkich kompletów dokumentów,
22, 23, 24.09.2014 w godzinach 8.00 – 20.00 – Etap II procesu rekrutacji - indywidualne rozmowy rekrutacyjne z doradcą zawodowym.
26.09.2014 - Etap III procesu rekrutacji - ocena merytoryczna formularzy zgłoszeniowych
26.09.2014 – Etap III procesu rekrutacji - zostanie ogłoszona wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu.
29.09.2014 – 01.10.2014 - Etap IV procesu rekrutacji - odwołania zgodnie z regulaminem rekrutacji projektu:(§ 9 pkt. 1).
02-03.10.2014 – Etap IV procesu rekrutacji - rozpatrzenie odwołań oraz ogłoszenie ostatecznej listy Uczestników projektu.

Informacje o etapach rekrutacji zostaną przekazane drogą mailową oraz telefonicznie.

Data aktualizacji 08.09.2014

UWAGA! JEST JESZCZE SZANSA NA DOTACJE!

W związku z małą ilością zrekrutowanych osób niepełnosprawnych informujemy, że termin naboru został przedłużony od 12 września do dnia 17 września 2014 do godziny 16:00. Wydłużony termin rekrutacji obowiązuje jedynie dla osób niepełnosprawnych!

Zainteresowane osoby zachęcamy do aplikowania i kontaktu.

Data aktualizacji 08.09.2014

UWAGA!
Informujemy, że termin naboru został przedłużony wyłącznie dla osób niepełnosprawnych od 8 września do dnia 11 września 2014 do godziny 16:00.
Osoby niepełnosprawne zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych.

Data aktualizacji 27.08.2014

Informujemy iż w dniu 27.08.2014 rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Samozatrudnienie naszą szansą!”. Osoby zamieszkujące województwo opolskie, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w wieku do 30 lat oraz osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bez ograniczeń wiekowych, mogą składać formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami (wskazanymi w regulaminie §4 i §6) do dnia 05.09.2014. Zapraszamy do składania wniosków w biurze projektu w Głubczycach lub ich przesyłanie drogą pocztową.

Data aktualizacji 13.08.2014

Informujemy, iż pracownicy firmy Consultor będą uczestniczyć w spotkaniach promujących projekt „Samozatrudnienie naszą szansą!”, gdzie osoby zainteresowane zostaną poinformowane o szczegółach projektu.

Plan spotkań promujących projekt:
19 sierpnia 2014 r. - Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego „Ostrówek” ul. Piastowska 14 w sali 7, godz. 9:00
22 sierpnia 2014 r. - Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich ul. Jordanowska 2, godz. 10:00

OSOBY ZAINTERESOWANE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SPOTKANIACH!

Data aktualizacji 11.08.2014

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 08.08.2014 złożone dokumenty rekrutacyjne przez firmę Consultor zostały zaakceptowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

W związku z tym z dniem 27.08.2014 od godz. 8:00 uruchomiony zostanie nabór dokumentów rekrutacyjnych w ramach projektu „Samozatrudnienie naszą szansą!”, który potrwa do dnia 05.09.2014 r. do godz. 16:00.

Wszystkie dokumenty niezbędne w na etapie rekrutacji znajdują się w zakładce DO POBRANIA.

Data aktualizacji 27.06.2014

Aktualnie trwa przygotowanie dokumentów rekrutacyjnych. Zapraszamy wkrótce.

Data aktualizacji 02.06.2014

Wystartował projekt "Samozatrudnienie naszą szansą!". Celem projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości w województwie opolskim przez uruchomienie i prowadzenie 60 działalności gospodarczych. Oferujemy możliwość pozyskania środków finansowych na rozwój własnej działalności gospodarczej w wysokości do 40 000 zł.

Zainteresowanych udziałem w projkecie zapraszamy do Biura projektu ul. Wodna 7, 48-100 Głubczyce.